Navštivte Ochsenkopf

Navštivte Ochsenkopf
ráj p?ších turist? a milovník? cykloturistiky

Download

Startet den Datei-Download CZ Informationen für tschechische Gäste 1 (PDF)
Startet den Datei-Download CZ Informationen für tschechische Gäste 2  (PDF)

Startet das Herunterladen der Datei Download Rekrea?ní region Ochsenkopf (PDF)

Horské túry jsou pro obyvatele Nìmecka jednou z nejoblíbenìjších náplní dovolených a víkendù. Platí to také pro pìší výlety ve støedních nadmoøských výškách. Nìmecké turistické spolky proto zahájily akci, jejímž cílem je dohled nad kvalitou stezek pro pìší turisty. Stezka „Fränkischer Gebirgsweg“ tyto kvalitativní
požadavky beze zbytku splòuje. Pro pìší putování je jako stvoøený také areál „Nordic Parc“ s 500 km speciálnì upravenýchstezek. Vyhlídkové jízdy na kole, cesty pro vysokorychlostní cyklistiku anebo nároèné trasy pro horská kola jsou jen jednìmi z atrakcí, které zdejší kraj nabízí. Hora Ochsenkopf (1.024 m.n.m.) je oblíbenou destinací milovníkù pìších túr i cykloturistiky. V období od kvìtna do øíjna zde návštìvníci mohou být svìdky pøírodních krás, které stìží naleznou obdoby. Obce nacházející se na úpatí této druhé nejvìtší hory Smrèin (Bischofsgrün, Fichtelberg, Warmensteinach a Mehlmeisel) vytvoøily ideální podmínky pro pohodlné putování mezi impozantními skalními masivy èi v poklidných údolích vytvoøených v krajinì horskými bystøinami. Atraktivní zážitky nabízejí putování za bylinkami, díky nimž mùžete získat pøehled o bohatství místní flóry. Znaèené stezky Vás dovedou až na vrchol Ochsenkopfu, který je jedním z klíklíèových
bodù pìší stezky „Fränkischer Gebirgsweg“ o celkové délce 420 km. Oficiální zpøístupnìní této vyzkoušené trasy se uskuteèní 22. záøí 2007. Stezka vedoucí napøíè severním Bavorskem zaèíná, stejnì jako trasa „Frankenweg“, v obci Untereichenstein poblíž letoviska Bad Steben a konèí v Hersbrucku pøed branami starobylého mìsta Norimberk. Otevøení turistické stezky,
která by vyhovovala nejpøísnìjším nárokùm na kvalitu, plánoval turistický svaz Fichtelgebirgsverein spolu s organizacemi Frankenwaldverein, Fränkischer Albverein, Fränkische-Schweiz-Verein, správou pøírodního parku Fichtelgebirge (Smrèiny), svazem Tourismusverband Franken a nìmeckým Informaèním centre  Smrèiny již od roku 2005. Jedním z nejpìknìjších úsekù je takzvaná Goetheho stezka („Goetheweg“) vedoucí pøes skalní útvar

 

Weißmainfelsen kolem prameništì Bílého Mohanu až na vrchol Ochsenkopfu. Bìhem putování po sedmi stezkách na úpatí Ochsenkopfu se mùžete dozvìdìt mnohé o místních zvycích nebo o dnešním spoleèenském životì a hospodáøství.
„Nordic Parc“ s 500 km dlouhou sítí stezek Zájemci o sportovní disciplínu nordic-walking (výbava je k dispozici) zajisté ocení nejrozsáhlejší sí speciálnì upravených stezek v celém Nìmecku.

„Nordic Parc Fichtelgebirge“ je se svými 500 km cest a 70 propojenými a jednotnì znaèenými trasami o souhrnné nadmoøské výšce 12.000 m (!) zárukou mnohostranného zážitku pro všechny, kdo si oblíbili tento druh sportovního vyžití a starají se tak o pohodlí svých kloubù. Tento areál se rozkládá od Bayreuthu na západì až po mìsto Marktredwitz poblíž èeské hranice a od Kirchenlamitz na severu až po Speichersdorf na jihu.
Na území každé z 15 zúèastnìných obcí se nachází ètyøi až pìt tras. Poèínaje podzimem 2007 je k dostání kompletní soubor map, v nìmž jsou pøehlednì vyznaèené trasy rozèlenìny podle stupnì obtížnosti na lehké, støednì tìžké a obtížné (modrá - èervená - èerná). Cena za týdenní putovní pobyt se sedmi
pøenocováními vèetnì snídanì, turistickou mapou, krokomìrem, organizovaným putováním a lanovkovou vyjížïkou až na vrchol Ochsenkopfu se kupøíkladu v obci Bischofsgrün v penzionu Sonneck pohybuje od 169 eur na osobu ve dvoulùžkovém pokoji. Ètyødenní ubytování jedné osoby ve dvoulùžkovém pokoji s polopenzí v penzionu Wiesengrund v téže obci, vèetnì turistické mapy, projížïkou koòským povozem, vyjížïkou visutou lanovkou na vrchol
Ochsenkopfu a zpìt do údolí a vstupenko do termálních lázní, pøijde na 205 eur.
Vyhlídkové jízdy na kole, horská cyklistika a downhill Okolí Ochsenkopfu je možno prozkoumat také ze sedla velocipédu. Pro zájemce o vysokorychlostní
cyklistiku jsou zde dokonale konstruované komunikace, zatímco milovníci vyhlídkového putování na kole ocení

 

lesní stezky s mírným stoupáním èi trasy vedoucí v rovinatém terénu, kupøíkladu podél Bílého Mohanu. Majitelùm horských kol poslouží pestrá sí výškových cyklostezek koncipovaných napøíè lesní krajinou a do kopcù s mírným až extrémním stoupáním. Ostøílení cyklisté by rozhodnì nemìli vynechat zdejší tisícovku Ochsenkopf. Odvážlivci s pøíslušným vybavením se vèetnì kola mohou pomocí lanovky dopravit nahoru a následnì se pustit do prudkého sjezdu až na úroveò 700 m.n.m. Celkovì se ve zdejším kraji nachází 50 znaèených cyklostezek s rozliènými délkami a stupni obtížnosti. Smrèinami navíc vedou dvì dálkové cyklostezky. Výchozí bod jižního úseku je v obci Bischofsgrün. Trasa pokraèuje nádhernou krajinou Bavorska, Saska a Èech. Pùjèovny kol jsou k dispozici. V místní èásti Fleckl obce Fichtelberg se mùžete zúèastnit cyklistického tréninku.

 

Tourismus GmbH Ochsenkopf
tel.: 0049 (0) 180 5656561
fax: 0049 (0) 9272 - 97044
www.erlebnis-ochsenkopf.de

 

 

OdpO?inek v rekrea?ním regiOnu OchsenkOpf Vzh?ru na doVolenou!

Omrzelo vás toulání po jiných kontinentech?
Rekrea?ní oblast Ochsenkopf vám nabízí odpo?inek na dosah ruky! A? už
preferujete p?ší výpravy, nordic walking, cyklotúry anebo výlety na horském kole
– strhující p?íroda v oblasti kolem druhého nejvyššího vrcholu bavorského kraje
Franky je zárukou nezapomenutelných zážitk? v té nejkrásn?jší ?ásti roku.
Impozantní skaliska porostlá mechem, zur?ící horské byst?iny a hluboké, tiché
lesy – to všechno jsou scenérie, které z Vysokých Smr?in ?iní nezam?nitelné poho?í, gigantický sportovní a relaxa?ní areál pod širým nebem, který nemá obdoby. V regionu Ochsenkopf není pro nudu místo. P?i závratné jízd? na horské dráze anebo na šlapacích kárách se za vámi jen zapráší. Pokud máte chu? na adrenalinový ná?ez, doporu?ujeme downhill na freeridové trase. Sny o pirátských dobrodruž stvích si m?žete uskute?nit na romantickém
jezeru Fichtelsee, které p?ímo láká ke
vzrušující vyjíž?ce na lo?ce podél tajuplných žulových skal. T?eba cestou objevíte bob?í pevnost a seznámíte se s jejími roztomilými obyvateli.
Ale ani pohoda a relaxace nep?ijdou zkrátka. Uprost?ed panenské p?írody, pono?eni do ?istého, sv?žího vzduchu hor si doslova
prov?tráte plíce a hodíte stres za hlavu. Ov??ené láze?ské stezky a lesní vodolé?ebná za?ízení skýtají p?íležitost ud?lat n?co pro své zdraví a na?erpat nové síly. Nabídka zdravotnických a láze?ských st?edisek ve státem certifikovaných horských letoviscích samoz?ejm? není ochuzena o moderní fyzioterapeutické praxe. V minerálním a termálním koupališti „Kristall Radon-Sole-Therme Fichtelberg“ si m?žete dop?át jedine?ný sortiment program?
wellness, díky nimž se na okamžik oprostíte od tíže každodenního života
a vstoupíte do sv?ta napln?ného jasem, teplem a vodní harmonií. Obce nacházející se na úpatí hory Ochsenkopf
(Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel a Warmensteinach) však mohou nabídnout mnohem víc. Zvolte si pro svou dovolenou tu správnou destinaci – region, který Vás pozitivn? naladí a do kterého se budete rádi vracet.stezka fränkischer gebirgsweg

noV? oteV?ena pro p?ší túry Výchozí bod – rekrea?ní oblast ochsenkopf

V centru práv? zp?ístupn?né p?ší stezky „Fränkischer Gebirgsweg“ se nachází
hora Ochsenkopf, která je díky své výšce 1024 m. n. m. druhou nejvyšší horou
Smr?in. Na vrcholku hory se dodnes zachovala do skály vytesaná hlava býka, jejíž
vznik souvisí patrn? s hornictvím, které se zde kdysi provozovalo. Kolem této pov?stmi
op?edené hory se rozkládají ?ty?i obce: Bischofsgrün, Fichtelberg, Warmensteinach
a Mehlmeisel, jimiž prochází 420 km dlouhá horská stezka. Vydáte-li se po
ní, ?eká vás pou? ?lov?kem tak?ka nedot?enou krajinou. Budete míjet impozantní
skalní masivy, krápníkové jeskyn? a hrady ty?ící se nad tichými horskými potoky.
Stezka se v p?ekrásných zákrutech vine nap?í? Franckým lesem.
Do obce Issigau, nacházející se severn? odsud, na bavorsko-durynské hranici, to
máme asi 210 km. Nejprve p?ekro?íme horu Schneeberg (1053 m. n. m.), následuje Steinwald a hlubokými lesy pokra?ujeme až k bazilice Waldsassen, jejíž krypta
stojí za prohlídku. Putování pokra?uje kolem hradních z?ícenin, které nám p?ipomínají,
že Smr?iny byly kdysi hrady doslova posety. Naše cesta kon?í na b?ezích
?eky Selbitz, která se nedaleko odtud vlévá do Saaly.
Rovn?ž asi 210 km dlouhá je také jižní trasa za?ínající na Ochsenkopfu. S malou odbo?kou k um?lecky upravenému prameni Oh?e nás cesta povede Franckým Švýcarskem s jeho vápencovými skalami až do
Hersbrucku v údolí ?eky Pegnitz. V úseku mezi Ochsenkopfem a Schneebergem v lét?
rozhodn? nevynechejte malé osv?žení v jezeru Fichtelsee, které je doposud domovem
bobr?. Pro výstupy do vyšších poloh franckého st?edoho?í není zapot?ebí disponovat vysokohorskou kondicí, jakkoliv ?ást trasy vede p?es dv? tisícovky – Ochsenkopf a Schneeberg Možností odpo?inku je cestou spousta a vydatná francká kuchyn? je jako stvo?ená pro náro?né výlety. Vytrvalí poutníc obdrží odznak a upomínkovou listinu.


Týdenní balí?ek – dovolená v regionu Ochsenkopf

 

Týdenní balí?ek zahrnuje sedm p?enocování v?etn? snídan?, turistickou mapu,
krokom?r, doprovod kompetentního pr?vodce a jízdu lanovou dráhou na Ochsenkopf. Ceny se kup?íkladu v penzionu Sonneck v obci Bischofsgrün pohybují od 169 eur za osobu v dvoul?žkovém pokoji výše. D?ti do t?í let mají p?enocování zdarma. Za 345 eur si m?žete užívat exkluzivní týden s polopenzí v hotelu Schönblick v obci Fichtelberg, p?i?emž k dispozici budete mít krytý bazén a saunu. Rezervace prázdninových byt? stojí 240 eur a více pro dv? osoby.